صفحہ اول کتاب کا نمونہ پڑھیں


دیوان حافظ

حافظ

ڈاؤن لوڈ کریں 

حصہ اول:   ورڈ فائل                                                            ٹیکسٹ فائل

حصہ دوم:   ورڈ فائل                                                            ٹیکسٹ فائل

حصہ سوم:   ورڈ فائل                                                            ٹیکسٹ فائل

غزلیاتتا ز میخانہ و می نام و نشان خواہد بود

سر ما خاک رہ پیر مغان خواہد بود

حلقہ پیر مغان از ازلم در گوش است

بر ہمانیم کہ بودیم و ہمان خواہد بود

بر سر تربت ما چون گذری ہمت خواہ

کہ زیارتگہ رندان جہان خواہد بود

برو ای زاہد خودبین کہ ز چشم من و تو

راز این پردہ نہان است و نہان خواہد بود

ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز

تا دگر خون کہ از دیدہ روان خواہد بود

چشمم آن دم کہ ز شوق تو نہد سر بہ لحد

تا دم صبح قیامت نگران خواہد بود

بخت حافظ گر از این گونہ مدد خواہد کرد

زلف معشوقہ بہ دست دگران خواہد بود


پیش از اینت بیش از این اندیشہ عشاق بود

مہرورزی تو با ما شہرہ آفاق بود

یاد باد آن صحبت شب‌ہا کہ با نوشین لبان

بحث سر عشق و ذکر حلقہ عشاق بود

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

دوستی و مہر بر یک عہد و یک میثاق بود

سایہ معشوق اگر افتاد بر عاشق چہ شد

ما بہ او محتاج بودیم او بہ ما مشتاق بود

حسن مہ رویان مجلس گر چہ دل می‌برد و دین

بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

بر در شاہم گدایی نکتہ‌ای در کار کرد

گفت بر ہر خوان کہ بنشستم خدا رزاق بود

رشتہ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

در شب قدر ار صبوحی کردہ‌ام عیبم مکن

سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بودیاد باد آن کہ سر کوی توام منزل بود

دیدہ را روشنی از خاک درت حاصل بود

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک

بر زبان بود مرا آن چہ تو را در دل بود

دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کرد

عشق می‌گفت بہ شرح آن چہ بر او مشکل بود

آہ از آن جور و تطاول کہ در این دامگہ است

آہ از آن سوز و نیازی کہ در آن محفل بود

در دلم بود کہ بی دوست نباشم ہرگز

چہ توان کرد کہ سعی من و دل باطل بود

دوش بر یاد حریفان بہ خرابات شدم

خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود

بس بگشتم کہ بپرسم سبب درد فراق

مفتی عقل در این مسلہ لایعقل بود

راستی خاتم فیروزہ بواسحاقی

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

دیدی آن قہقہہ کبک خرامان حافظ

کہ ز سرپنجہ شاہین قضا غافل بود

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

ڈاؤن لوڈ کریں 

حصہ اول:   ورڈ فائل                                                            ٹیکسٹ فائل

حصہ دوم:   ورڈ فائل                                                            ٹیکسٹ فائل

حصہ سوم:   ورڈ فائل                                                            ٹیکسٹ فائل

پڑھنے میں مشکل؟؟؟

یہاں تشریف لائیں۔ اب صفحات کا طے شدہ فانٹ۔

   انسٹال کرنے کی امداد اور برقی کتابوں میں استعمال شدہ فانٹس کی معلومات یہاں ہے۔

صفحہ اول